Menu

ANBI

U mag belastingvrij schenken!

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 


De Stichting heeft ten doel: "het organiseren en/of financieren van activiteiten die het welzijn bevorderen van de cliënten van zorgcentrum Bernardus voor zover deze activiteiten niet uit de reguliere exploitatie bekostigd kunnen worden en onvoldoende steun uit andere bronnen verkregen kan worden".
[lees hier meer over ANBI]

Nummer KVK  41168212
Nummer RSIN 803988709

Jaarverslag activiteiten

ACTIVITEITEN JAARVERSLAG 2019 

Stichting Vrienden van Bernardus
Opgericht 27 juli 1990 te Sassenheim
KvK Den Haag 41168212
Secretariaat: Menneweg 11
2171 JA Sassenheim
www.vriendenvanbernardus.nl 

Het doel van de Stichting is het welzijn van de bewoners van de Bernardus in Sassenheim te bevorderen. Het gaat hierbij vooral om de extra’s de niet onder de reguliere zorg en regelingen vallen. Met de opbrengsten van giften en donaties van bewoners, familie of andere betrokkenen kunnen wij in het huis en daarbuiten culturele, sociale en recreatieve activiteiten ontwikkelen. 

Bestuur
Op 1 januari 2019 bestond het bestuur van de Stichting uit 4 personen:
Ineke van Steensel Voorzitter
Thea Verbeek Secretaris
Aad Beyk Penningmeester
Kees Otto Algemeen lid

Er is in 2019 geen bestuurswisseling geweest.
Het bestuur heeft in 2019 4  keer vergaderd.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

De belangrijkste agendapunten van het bestuur waren: donateurswerving, algemene voortgang van zaken van de Stichting en de bus, ontplooien van activiteiten
In 2019 waren er 150 donateurs.

Activiteiten
In 2019 heeft de Stichting onderstaande activiteiten (mede) financieel mogelijk gemaakt:

 • 6 seizoenkaarten voor de Keukenhof
 • Boottochtjes
 • 2 weken verblijf in een vakantiehuisje in Noordwijkerhout
 • Cadeaus voor de bingo
 • Kerststukjes op de tafels

Mede hierdoor is dit een blijvende bijdrage aan het welbevinden en verhogen van het woongenot van alle bewoners van de Bernardus.De rolstoelbus is ingezet voor het vervoer van en naar de dagbehandeling, privé bezoeken van bewoners, een tuincentrum en overige korte ritten.

Het bestuur was aanwezig tijdens de Kerstmarkt. 

Beleidsplan


BELEIDSPLAN
2016-2020
Stichting VRIENDEN VAN BERNARDUS

Stichting Vrienden van Bernardus
Opgericht 27 juli 1990 te Sassenheim
KvK Den Haag 41168212
Secretariaat: Menneweg 11, 2171 JA Sassenheim
www.vriendenvanbernardus.nl
Fiscaal nummer: 8039.88.709


Inleiding
Het beleidsplan 2016-2020 van de Stichting Vrienden van Bernardus geeft een doorkijkje in de belangrijkste activiteiten van de Vrienden.

Doelstelling stichting Vrienden van Bernardus 
De stichting Vrienden van Bernardus is opgericht op 27-07-1990 en zetelt in Sassenheim. De doelstelling van de stichting is het organiseren en/of financieren van activiteiten die het welzijn bevorderen van de cliënten van zorgcentrum Bernardus voor zover deze activiteiten niet uit de reguliere exploitatie bekostigd kunnen worden en onvoldoende steun uit andere
bronnen verkregen kan worden.
In de periode 2016-2020 wil de stichting een aantal materiële zaken realiseren die belangrijk zijn voor de cliënten en bewoners van zorgcentrum Bernardus en dagelijks gebruikt worden. Teneinde bovengenoemde doelstelling uit te voeren exploiteert de stichting de Rolstoelbus en stelt deze ter beschikking ten behoeve van de cliënten van zorgcentrum Bernardus. De stichting zet zich vooral in om uitjes mogelijk te maken. De rolstoelbus rijdt zo vaak als mogelijk is in nauwe samenwerking met de activiteitenbegeleiding van het zorgcentrum. Gezien deze doelstellingen is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een
Het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) -nummer van de Stichting Vrienden van Bernardus is: 8039.88.709.
De stichting heeft een bestuur en is actief onder de naam: STICHTING VRIENDEN VAN BERNARDUS. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Vrienden hebben geen winstoogmerk.

Werkzaamheden
Het bestuur van de Vrienden komt minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens elke vergadering wordt de voortgang van de activiteiten besproken. Tevens komt de financiële verantwoording aan de orde.
Het bestuur onderhoudt contact met de chauffeurs van de rolstoelbus, de activiteiten begeleiding en de locatiemanager. Hierdoor hoort het bestuur de wensen van de bewoners en weten zij wat voor hen het verschil maakt.
Bevorderen van het welzijn van de cliënten van zorgcentrum Bernardus is één van de doelstellingen. Een enkele activiteit wordt al langere tijd gefinancierd door de Vrienden, zoals de lentepassen voor de Keukenhof.
Behalve de exploitatie van de rolstoelbus gaat de stichting geen structurele financiële verbintenissen aan. De Vrienden financieren de kosten van onderhoud en exploitatie van de rolstoelbus, deze bus wordt gebruikt voor groepsuitstapjes van de bewoners. Daarnaast kan elke bewoner van Zorgcentrum Bernardus tegen een kleine vergoeding de bus gebruiken voor individuele doeleinden.

Ontwikkelingen en verwachtingen
Een groot project van de Vrienden was de vervanging van de rolstoelbus in 2014. De rolstoelbus wordt met name gebruikt voor uitjes van bewoners. De huidige bus is aangeschaft vanuit de hiertoe gereserveerde eigen reserve. Het bestuur zoekt sponsoren die d.m.v. advertenties op de bus bijdragen aan de exploitatie en vervanging van de bus na acht jaar.
Toenemende zelfredzaamheid van ouderen en het overheidsbeleid dat ouderen langer thuis blijven wonen leiden tot voortdurend alert blijven op de aansluiting van de aangeboden activiteiten en de mogelijkheden van bewoners en cliënten De komende jaren gaan de Vrienden voort met het verder uitwerken van activiteiten en plannen. Veel aandacht zal daarbij worden besteed aan de naamsbekendheid van de stichting. Het bestuur hoopt hiermee de komende jaren op een groei van het aantal donateurs, niet alleen voor de financiële middelen maar ook voor de betrokkenheid bij de bewoners en cliënten van het zorgcentrum.
Ook de financiering van de jaarlijkse activiteiten staat de komende jaren hoog op de agenda. Voor deze activiteiten zal worden gezocht naar structurele donateurs. Mogelijk kunnen ook extra activiteiten worden gerealiseerd.

Financieel beleid
De Vrienden hebben voor ogen jaarlijks te blijven beschikken over een financiële reserve. Ze willen de structurele activiteiten zó organiseren dat deze het vermogen niet of in geringe mate aantasten. Om dit te realiseren worden actief bijdragen geworven door de te behalen doelstelling bekend te maken bij partijen in en buiten Sassenheim.
Voor specifieke ambities van de Stichting worden speciale wervingsacties georganiseerd. De inzet van de bestuursleden is op vrijwillige basis, de bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De Vrienden voeren zelf de administratie, waardoor de algemene kosten laag zijn. De uitgaven hebben grotendeels betrekking op de activiteiten ten behoeve van de doelgroep en het onderhoud van de Rolstoelbus. Bij het financiële beheer van de gelden wordende risico’s laag gehouden, het vermogen is ondergebracht in spaarrekeningen.

Donateurs en giften
Het bestuur ziet graag het aantal donateurs toenemen. Donateurs zijn nodig om voor bewoners en cliënten van zorgcentrum Bernardus het verschil te maken en jaarlijks iets extra’s te doen om het wonen aangenamer te maken.
Men kan donateur worden door jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen, maar uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom.
Giften kunnen worden overmaken op bankrekening NL98RABO0357215729 ten name van Stichting Vrienden van Bernardus, Sassenheim.
Omdat de belastingdienst onze stichting heeft aangemerkt als ANBI instelling zijn giften aan onze stichtingen aftrekbaar voor de belasting.

Sassenheim, 7 september 2016.

Jaarrekening 2019
Jaarrekening_Stichting_Vrienden_van_Bernardus_2019
AVG Stichting Vrienden van Bernardus

Privacyverklaring

 • Via deze privacyverklaring wil Stichting Vrienden van Bernardus, hierna te noemen SVvB, inzicht geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze donateurs, belangstellenden en andere relaties omgaan.
  SVvB is gevestigd te Sassenheim, Molenstraat 40, 2171 GN Sassenheim.
 • Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die SVvB verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
 • Wij verwerken persoonsgegevens zodat we de belangen van onze Stichting zo goed mogelijk kunnen behartigen.
 • Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.
 • Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.
 • Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.
 • Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.
 • Intern in de organisatie zorgen we dat alleen de personen die de gegevens nodig hebben voor het voeren van de donateursadministratie of het leveren van diensten toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 • Een ieder die weet of denkt dat wij gegevens over hem hebben verzameld, verwerkt en bewaard heeft het recht te vragen wat wij met zijn gegevens doen of hebben gedaan. Na een schriftelijke aanvraag zullen wij een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke en schriftelijke vorm aan u opleveren. Daarin vermelden wij het doel van de verwerking en geven we een opsomming van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Ook vermelden wij de ontvangers van de gegevens en, indien aanwezig, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Alles vanzelfsprekend binnen de redelijkheid van het verzoek en na identificatie van rechtmatigheid. Daarbij houden we altijd de belangen van andere betrokkenen in de gaten en in geval van conflicterende belangen zullen we naar een passende oplossing zoeken. Wij zullen de gevraagde informatie binnen vier weken opleveren. Indien de vraag echter dermate complex is dat de termijn van vier weken niet haalbaar blijkt te zijn brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte en kunnen wij de beantwoordingstermijn met maximaal vier weken verlengen. 
 • Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet in strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden. Niet alle door SVvB in gebruik zijnde systemen hebben de mogelijkheid om gegevens volledig te verwijderen.
 • Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.
 • Het staat SVvB vrij om de privacyverklaring aan te passen zonder toestemming van een externe betrokkene.
 • Wij wijzen u erop dat u altijd een klacht over SVvB in relatie tot de AVG kunt indienen bij de AP.
 • Hoewel SVvB streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en die kan via een e-mail doorgegeven worden aan info@vriendenvanbernardus.nl.

 

Versie 1.0, reviewdatum 1 juli 2020