Menu

Contact

Neem contact op met Stichting Vrienden van Bernardus

AVG-privacy Stichting Vrienden van Bernardus

Privacyverklaring

 • Via deze privacyverklaring wil Stichting Vrienden van Bernardus, hierna te noemen SVvB, inzicht geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze donateurs, belangstellenden en andere relaties omgaan.
  SVvB is gevestigd te Sassenheim, Molenstraat 40, 2171 GN Sassenheim.
 • Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die SVvB verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
 • Wij verwerken persoonsgegevens zodat we de belangen van onze Stichting zo goed mogelijk kunnen behartigen.
 • Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.
 • Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.
 • Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.
 • Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.
 • Intern in de organisatie zorgen we dat alleen de personen die de gegevens nodig hebben voor het voeren van de donateursadministratie of het leveren van diensten toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 • Een ieder die weet of denkt dat wij gegevens over hem hebben verzameld, verwerkt en bewaard heeft het recht te vragen wat wij met zijn gegevens doen of hebben gedaan. Na een schriftelijke aanvraag zullen wij een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke en schriftelijke vorm aan u opleveren. Daarin vermelden wij het doel van de verwerking en geven we een opsomming van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Ook vermelden wij de ontvangers van de gegevens en, indien aanwezig, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Alles vanzelfsprekend binnen de redelijkheid van het verzoek en na identificatie van rechtmatigheid. Daarbij houden we altijd de belangen van andere betrokkenen in de gaten en in geval van conflicterende belangen zullen we naar een passende oplossing zoeken. Wij zullen de gevraagde informatie binnen vier weken opleveren. Indien de vraag echter dermate complex is dat de termijn van vier weken niet haalbaar blijkt te zijn brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte en kunnen wij de beantwoordingstermijn met maximaal vier weken verlengen. 
 • Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet in strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden. Niet alle door SVvB in gebruik zijnde systemen hebben de mogelijkheid om gegevens volledig te verwijderen.
 • Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.
 • Het staat SVvB vrij om de privacyverklaring aan te passen zonder toestemming van een externe betrokkene.
 • Wij wijzen u erop dat u altijd een klacht over SVvB in relatie tot de AVG kunt indienen bij de AP.
 • Hoewel SVvB streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en die kan via een e-mail doorgegeven worden aan info@vriendenvanbernardus.nl.

 

Versie 1.0, reviewdatum 1 juli 2020